Make your own free website on Tripod.com
bên b¶ mµng tß·ng
NGUYN TH SEN TRNG

ta t× mµng tß·ng tr· v«
tråm nåm vô thÑc h©n th« lÞ ghi
tìm nhau muôn kiªp tình si
vòng tay h¯i hä ôm ghì nhân gian
g£p nhau hi®n kiªp muµn màng
chút hß½ng xßa cû n°ng nàn b¶ vai
t× em óng mßþt tóc mai
tu±i xanh buông thä, mµng dài hß vô
em vào thi sØ tình c¶
h°n ta träi rµng tråm t¶ kinh thß.