Make your own free website on Tripod.com
ð߶ng Hill, chi«u mßa
TRN VN L

lÕi v« ðây v¾i ð߶ng Hill. lÕi v« ðây v¾i bu±i chi«u mßa sa...thß½ng sao là nhæng mái nhà, nhæng con chim së bay xa cûng v«.
ng߶i và chim giæa ð°i quê, núp chung mái ngói nhìn mê mçn ð¶i. bao nåm sông núi chÆng d¶i, có chång là bóng mây tr¶i ð§m thêm !
nh¾ màu áo nhÕt cüa em. tím hoa cà dÕi, bu°n tênh bây gi¶. chÆng gì thì cûng tÕi mßa! thì thôi bu°n có thiªu, th×a, cûng cam...
nhæng con chim së thì th¥m. chuy®n chi nhß th¬ tråm nåm chuy®n tình? ph¥n tôi, tôi ngó lÕi mình - chuy®n chi có nói, vçn mình v¾i ta !
ð߶ng Hill
chi«u mßa.
mßa sa...mßa trên mái ngói, mßa qua ng÷n ð°i. ß¾c v« lÕi tu±i n¢m nôi ð¬ nghe tiªng M© ru h¶i. xa xåm...