Make your own free website on Tripod.com

Ngu+o+`i Ve^` HousingDDu+`ng ne^n bao gio+` dda(.t lo`ng tin va`o nu. cu+o+`i cu?a mo^.t ngu+o+`i dda`n ba`, ne^'u chu'ng ta ddang o+? va`o tuo^?i na(m mu+o+i\. Nhu+ng to^i dda~ vo^.i va`ng tin va`o mo^.t nu. cu+o+`i nhu+ va^.y, khi to^i va` na`ng du+`ng la.i o+? tra.m xa(ng be^n ddu+o+`ng. Buo^?i chie^`u thoi tho'p tre^n khu Plaza phi'a be^n kia, no+i nhu+~ng ca(n pho^' ddang ta^'p na^.p ddo^ng vui cuo^'i tua^`n va` phong ca?nh mang mo^.t chu't kho^ng khi' tu+o+i ta('n cu?a mu`a thu\. Ai ddo' dda~ dde^? nhu+~ng na(m tha'ng thanh xua^n mi`nh tan ma^'t vo^.i va`ng nhu+ mo^.t vet na('ng trong nga`y mu+a\. Nhu+ng vo+'i Dieu Ha(`ng thi` kho^ng. Na`ng chu+a bao gio+` co' ve~ la` mo^.t ngu+o+`i dda`n ba` sa('p bu+o+'c qua tuo^?i bo^'n mu+o+i\. Nu. cu+o+`i cu?a na`ng ddang no'i le^n ddie^`u ddo'. To^i bu+o+'c xuo^'ng xe, dde^'n be^n ca.nh xe na`ng.
- DDu+`ng no'i vo+'i to^i la` Ha(`ng bi. la.c ddu+o+`ng nhe'?
Na`ng ga^.t dda^`u:
- Ha(`ng la.c tha^.t ro^`i\. Anh co' bie^'t lo^'i na`o dde^? ra Hightway 6 kho^ng?
- Ha(`ng ho?i to^i ro^`i to^i bie^'t ho?i ai\?
          To^i nhi`n ddo^`ng ho^`. DDa~ 6 gio+` 30 phu't. Ba(`ng mo.i ca'ch to^i pha?i ti`m hu+o+'ng dde^? ve^` la.i Austin tru+o+'c khi tro+`i to^'i\. Tru+o+'c khi mo.i chuyen tro+? ne^n to^`i te ha^.u qua? do ddo^i ma('t ke'm cu?a mi`nh. To^i kho^ng pha?i la` mo^.t ke? la'i xe dda'ng tu+. ha`o, trong khi ddu+o+`ng pho^' o+?u~ Houston luo^n la` mo^.t tha'ch thu+'c mo+'i me? ddo^'i vo+'i to^i\. Mo^~i la^`n tu+`  Houston tro+? ve^`, la` mo^~i la^`n to^i ga(.p mo^.t va^'n dde^` la.c la^~m kha'c nhau\.
          Du` sao, to^i cu~ng sa('p pha?i no'i lo+`i chia tay vo+'i Dieu Ha(`ng. Co' le~ trong tha^m ta^m na`ng, chuyen kho^ng ti`m ddu+o+.c hu+o+'ng ddi ddu'ng dde^? ve^` nha`, kho^ng pha?i la` mo^'i ba^.n ta^m. No+i cu+ tru' cu?a na`ng kho^ng ca'ch xa no+i na`y bao nhie^u\. Na`ng se~ rong cho+i cho^'c la't tre^n mo^.t va`i bloc ddu+o+`ng, tre^n chie^'c xe Lexus ddo+`i mo+'i co`n tho+m mu`i da nem. Qua nhu+~ng ha`ng ca^y da^`y nha' nhem bo'ng to^'i va` cuo^.c ddo+`i an bi`nh bay theo ca'nh gio' buo^?i chie^`u\. Sau chie^'c ki'nh ma't dda('t tie^`n la`m ta(ng ve~ ha^'p da^~n tre^n khuo^n ma(.t, to^i kho^ng bie^'t ma`u ma('t cu?a na`ng. Nhu+ng to^i bie^'t Dieu Ha(`ng ddang nhi`n to^i ba(`ng ca'i nhi`n bo^`i ho^`i cu?a khu ru+`ng che da^'u no^~i bi' a^?n. Va^~n la` tia nhi`n khi to^i tro^ng tha^'y na`ng ca'ch dda^y hai na(m. Nga`y na`ng vu+`a tro+? ve^` tu+` tra.i ti. na.n, chua^?n bi. ke^'t thu'c thie^n pho'ng su+.   no'i ve^` nhu+~ng thuye^`n nha^n co`n ke.t la.i tre^n dda?o\. Va` ba('t dda^`u mo^.t ddo+`i so^'ng ddo^.c tha^n- ta.i cho^~. (Na`ng dda~ tho^' lo^. vo+'i to^i nhu+ va^.y).
          Dieu Ha(`ng cho+` nghe to^i no'i ddie^`u gi`, trong khi mo^i na`ng he' ra, ke^`m giu+~ lo+`i xin lo^~i\. Hi`nh nhu+ ma`u son mo^i cu?a na`ng ma`u da^u hay mo^.t ma`u gi` ddo' tu+o+ng to+.. Mo^.t ma`u ma` nga`y xu+a to^i ra^'t ghe't. Nhu+ng ba^y gio+` cha('c co`n pha?i xe't la.i\. Co' qua' nhie^`u ma`u sa('c tre^n nhu+~ng ddo^i mo^i gio^'ng nhu+ cuo^.c ddo+`i cu?a ngu+o+`i dda`n ba`. Mo^~i ma`u la` mo^.t du+. ba'o ti`nh ca?m na(`m chi`m khua^'t tu+` tra'i tim non ye^'u, nhu+ng mo^~i nhi.p dda^.p co' kha? na(ng la`m cha^'n thu+o+ng mo.i ta^m ho^`n chai dda'. Kho^ng pha?i mo+'i vu+`a dda^y tho^i na`ng dda~ tu+`ng no'i tru+o+'c ma(.t mo.i ngu+o+`i la` na`ng se~ da^~n cho to^i ti`m ga(.p con ddu+o+`ng na`o ve^` Austin ga^`n nha^'t. Ba^y gio+` chi'nh na`ng ddang ngo^`i ddo^`ng sau tay la'i, la(.ng ye^n theo do~i pha?n u+'ng cu?a to^i\. To^i bo^~ng tro+? tha`nh ke? da^~n ddu+o+`ng ba^'t dda('c di~. Nhu+ng nha(`m nho` gi` ba ca'i le? te?. Nga`y xu+a ddi li'nh la.c ma^'y phen trong la`ng Thu+o+.ng o+? Ba?o Lo^.c co`n chu+a sao, huo^'ng ho^` gi` ma^'y ca'i giao lo^. dde`n xanh dde`n ddo? co' ve~ sa(~n te^n ddu+o+`ng.
-To^i nghi~ la` chu'ng ta ne^n chia tay no+i dda^y va` ddi ve^` hai hu+o+'ng. To^i no'i va` nghi~ dde^'n mo^.t ca^u no'i lo^'i tru+o+'c khi va`o mo^.t ba`i vo.ng co^~ mu`i ma^~n dda^`y nhu+~ng e'o le nu+o+'c ma('t. Chi? thie^'u co' kha(n tay su.t su`i nga^'n le. Va` mo^.t ma'i dda^`u nghie^ng xuo^'ng tre^n vai a'o co+ ha`n- ddu? cho mo^.t vo+? tuo^`ng ca?i lu+o+ng theo kie^?u Thuye^`n ra cu+?a bie^?n. "To^i va` Ha(`ng ne^n cha^'p nha^.n chi? mo^.t ngu+o+`i la.c tho^i\. Chi.u kho^ng"?
- Chi.u\. Nhu+ng Ha(`ng se~ ddi ve^` hu+o+'ng na`o\?
- Hu+o+'ng na`y\. To^i chi? ve^` phi'a tay tra'i cu?a to^i- hu+o+'ng ma` to^i tin ra(`ng se~ ddu+a ve^` no+i cu?a na`ng- Co`n to^i se~ ddi ve^` hu+o+'ng ngu+o+.c la.i\.To^i no'i tie^'p, ddo^.t nhie^n gio^'ng nhu+ trong phim ta^.p Ho^`ng Ko^ng: "Ha(`ng ne^n ba?o tro.ng".
- Va^ng, co`n anh, ve^` bi`nh an nhe\. Sorry dda~ kho^ng la`m tro`n bo^?n pha^.n. Khi na`o xuo^'ng, nho+' go.i phone cho bie^'t.
- Khi na`o xuo^'ng, to^i se~ go.i phone\. To^i la^.p la.i\.
- Sinh nha^.t Ha(`ng ddu'ng nga`y Thanksgiving. Na`ng no'i bao nhie^u ddo' va` ba`n tay ddu+a ra\. Nhu+~ng ngo'n me^`m nhu+ the^? kho^ng co' xu+o+ng trong ddo'. Mo^.t vo`ng co^.m tu+` chie^'c nha^~n ra`ng buo^.c ddo+`i na`ng vo+'i mo^.t ai ddo' nha('c cho to^i nhi`n la.i thu+.c te^'. Giu+~a mo^.ng va` thu+.c ddo^i khi kho^ng ro~ ra`ng vi` kho^ng co' ranh gio+'i pha^n chia\. Hoa(.c ne^'u co', mo+ ho^` vi` bi. na('ng mu+a ddo+`i na`y vu`i la('p. Ngu+o+`i ta luo^n nhi`n ve^` phi'a tru+o+'c vo+'i lo`ng pho+i pho+'i nie^`m vui, mo.i qua' khu+' tra^`y tru.a se~ na(`m im kho^ng bao gio+` ho^`i sinh dde^? la`m ba^.n ta^m ai ddo'. Pha?i va^.y kho^ng? Ba`n tay na`ng na(`m ye^n trong tay to^i vu+`a ddu? la^u dde^? to^i tho^?n thu+'c tre^n ddu+o+`ng ve^`. DDu? la^u dde^? theo to^i va`o sa^u trong gia^'c ngu?.
          Va^.y la` chu'ng to^i chia tay nhau\. Co' su+. chu+'ng kie^'n cu?a ca^y xa(ng va` con ddu+o+`ng chie^`u ba('t dda^`u mi.t mu`ng. No+iu. to^i se~ ve^` co' khoa?ng ca'ch ho+n hai tra(m da(.m vo+'i ddo^`i nu'i me^nh mo^ng va` ddo^i lu'c co' ru+`ng tho^ng ba.t nga`n, go+.i nho+' trong to^i mo^.t DDa` La.t tho+`i li'nh tra'ng.Va` nhu+~ng co+n buo^`n ngu? thu+o+`ng xuye^n se~ la`m to^i du+`ng la.i dda^.u da.t no+i pha^`n emergency lane be^n le^`. No^~i buo^`n choa'ng ngo+.p trong xe, be^n ca.nh mu`i tho+m tu+` nhu+~ng ly ca` phe^ bi. ddo^~ vu+o+ng va~i tre^n nem ghe^'. "...ngu+o+`i o+i khi co^' que^n la` khi lo`ng nho+' the^m..." Mo^.t ca^u ra^'t hay trong ba`i nha.c "Sa^`u Le~ Bo'ng".  Ha~y que^n ddi nhu+~ng gi` co' the^? que^n ddu+o+.c khi to^i no^? ma'y xe va` nhi`n theo phi'a sau xe na`ng. Ha~y dde^? cho mo.i ha.nh phu'c va` nhu+~ng tu+o+ng lai ho^`ng cha?y tro^i ve^` phi'a tru+o+'c.Vi` ddo' la` no+i cho^'n cu?a na`ng. DDe^m sa('p xuo^'ng theo nhu+~ng ngo.n dde`n cha.y da`i theo lo^.. Nhu+~ng nga~ tu+  phie^u bo^`ng cha^.p chu`ng nhu+~ng bo'ng la', nhu+~ng ddo+`i ca^y\. Nhu+~ng son pha^'n va` hu+o+ng no^`ng huyea`n a~o tu+` tha^n the^? na`ng co' co`n to^`n ta.i dda^u dda^y hay ma^'t ta(m giu+~a bu.i ba(.m pho^' phu+o+`ng?

o+?o+?
          Dieu Ha(`ng la` mo^.t ngu+o+`i dda`n ba` co' ddu? ba?n la?nh quye^'n ru~ ddo^.c gia? ti`m dde^'n vo+'i to+` ba'o "DDo+`i So^'ng" va` ngu+o+`i ta ghie^`n ddo.c ba`i vie^'t cu?a na`ng nhu+ ghie^`n ca` phe^, thuo^'c la'. Va('ng ma(.t na`ng mo^.t hay hai so^' ba'o la` la^.p tu+'c Chu? Nhiem pha?i chua^~n bi. thi` gio+` dde^? tra? lo+`i nhu+~ng cu' phone tu+` ca'c no+i go.i to+'i\. DDa so^' la` nhu+~ng lo+`i ho?i tha(m dda^`y khi'ch le. Nhu+~ng ngu+o+~ng mo^. cu`ng nhu+~ng lo la('ng la`m nhu+ ti`nh co+`. Mo^.t va`i ngu+o+`i ta'o ba.o ho+n - bie^'t na`ng ddo^.c tha^n- lu`ng su.c va`o nhu+~ng ca'nh cu+?a khe'p ki'n ddo+`i tu+ na`ng. Ho. muo^'n ddu+o+.c ddi'ch tha^n cu`ng na`ng bu+o+'c va`o cuo^.c ha`nh tri`nh ddi ve^` tu+o+ng lai\. La`m nhu+ ta^m ho^`n na`ng luo^n cho+` ddo+.i nhu+~ng tie^'ng go~ ddu'ng lu'c va` mo+? ra theo lo+`i Kinh Tha'nh: "Ha~y xin se~ ddu+o+.c. Ha~y ti`m se~ ga(.p. Ha~y go~ cu+?a, se~ mo+? cho\..."
          Tre^n to+` nguyet san na`ng ddang co^.ng ta'c, mu.c "Ta.p Ghi Cu?a DDo+`i So^'ng" la` mu.c ddu+'ng ha`ng dda^`u trong ta^'t ca? mo.i mu.c- ne^'u kho^ng muo^'n no'i la` kho^ng co' no', to+` ba'o se~ tro+? tha`nh nha.t nhe~o\. Nhu+ mo^.t tay dda^`u be^'p ta`i ba, na`ng dda~ cung ca^'p cho thu+.c kha'ch nhu+~ng mo'n a(n no'ng ho^?i dda^`y hu+o+ng vi.. Trong pha.m vi chu+~ nghi~a cu~ng va^.y, na`ng la`m cho ngu+o+`i ddo.c kho^ng bao gio+` nha`m cha'n nhu+~ng gi` na`ng vie^'t- ve^` ddu? mo.i khi'a ca.nh. Be^n ca.nh ddo', na`ng pha^n ta'ch su+. kien theo ma('t nhi`n rie^ng tu+ cu?a mo^.t nha` va(n. DDo^i lu'c na`ng go+?i dde^'n ddo.c gia? mo^.t chu't kinh nghiem so^'ng. No' kho^ng nha^'t thie^'t la` nhu+~ng ha.nh phu'c. Kinh nghiem so^'ng ddo' co' the^? la` mo^.t tha^'t ba.i\. Mo^.t dda('ng cay hay mo^.t no^~i buo^`n. Nhu+ng quan tro.ng la` no' pha?i ddu+o+.c dda`o xo+'i, ddu+o+.c vo+'t le^n tu+` nhu+~ng ti`nh huo^'ng tha^.t, kho^ng hu+ ca^'u ma`u me`. Kho^ng hoa la' ca`nh, ra`o tru+o+'c ddo'n sau\. Thi?nh thoa?ng na`ng co' ho+i ddo^'p cha't khi linh ca?m nhu+~ng ca^u ho?i tie^`m a^~n mo^.t tro` ddu`a tinh nghi.ch. DDa^y chi'nh la` ly' do la`m cho na`ng tha`nh co^ng. Vi` kho^ng pha?i ai cu~ng la`m ddu+o+.c nhu+ va^.y qua lo^'i vie^'t bay bu+o+'m va` dda^`y a^'p ti`nh ngu+o+`i\.
          Di~ nhie^n na`ng kho^ng tra'nh kho?i chu? quan khi ddu.ng dde^'n mo^.t va`i va^'n dde^` mang ti'nh cha^'t ca' biet. Cha(?ng ha.n nhu+ su+. bo^.i pha?n cu?a ngu+o+`i cho^`ng hay ngu+o+`i vo+. va` ke'o theo mo^.t mo^'i ti`nh tay ba\.Vi` vo+'i va^'n dde^` na`y, kinh nghiem gio^'ng nhu+ mo^.t tha^'u ki'nh va.n hoa\. Mo^~i ngu+o+`i mang mo^.t ve^'t ddau kha'c nhau, cho ne^n tho+`i gian la`m la`nh la(.n ve^'t thu+o+ng se~ kha'c nhau\. Cu~ng chi'nh trong dde^` ta`i na`y, dda~ xo^ dda^?y to^i ga(.p na`ng.
          To^i kho^ng nho+' la` ca^u chuyen ba('t dda^`u tu+` mo^.t ba`i vie^'t na`o cu?a Dieu Ha(`ng. Nhu+ng khi to^i ga(.p na`ng trong mo^.t buo^?i da. tiec mu+`ng to+` ba'o tro`n mu+o+`i tuo^?i, to^i dda~ bie^'t ta.i sao chi'nh na`ng cho+' kho^ng pha?i ai kha'c dda~ la`m cho to+` ba'o a(n ne^n la`m ra\. Ban dda^`u to^i kho^ng bie^'t na`ng, vi` to^i la` mo^.t ngu+o+`i vie^'t kho^ng chuye^n nghiep o+? ddi.a phu+o+ng kha'c, ddu+o+.c vi. Chu? Nhiem u+u a'i mo+`i dde^'n tham du+. cho ddo^ng vui\. Thu+' hai la` na`ng vu+`a dde^? te^n tuo^?i mi`nh  bay theo nhu+~ng co+n ba~o trong co^.ng ddo^`ng, qua mo^.t ba`i vie^'t la`m pha^'n kho+?i nhu+~ng ngu+o+`i dda`n o^ng ngoa.i ti`nh. Trong ddo', kho^ng gio^'ng nhu+ nhu+~ng la^`n tru+o+c, la^`n na`y na`ng dde^` ca^.p va^'n dde^` trong tu+ ca'ch cu?a mo^.t ke? tham du+. va`o tro` cho+i thay vi` ke? ddu+'ng ngoa`i\.
          Co' ta^'t ca? sa'u ngu+o+`i trong chie^'c ba`n tro`n dde^` te^n "Ba'o Chi'". Bo^'n ngu+o+`i kia chu+a dde^'n, hay dda~ dde^'n ro^`i nhu+ng ddi la.c va`o nhu+~ng cho^~ kha'c, to^i kho^ng bie^'t. Dieu Ha(`ng ngo^`i be^n ca.nh to^i\. DDo^'i dien chu'ng to^i la` hai ngu+o+`i ma` lu'c dda^`u to^i tu+o+?ng la` hai vo+. cho^`ng, nhu+ng sau ddo' bie^'t la` kho^ng pha?i\. Ngu+o+`i dda`n ba` vo+'i trang phu.c kho?i che^ va`o dda^u, tu+. gio+'i thieu la` ba.n tha^n cu?a ba` Chu? Nhiem, va` ngu+o+`i dda`n o^ng ngo^`i be^n ca.nh ba` kho^ng di'nh li'u gi` dde^'n viec vie^'t la'ch. Nghe^` nghiep: Mua ba'n nha` cu+?a kie^m luo^n khai thue^'- kie^m luo^n ba'n ve' ma'y bay\. Hi`nh nhu+  te^n cu?a o^ng to^i co' tha^'y nhie^`u la^`n tre^n ca'c trang qua?ng ca'o\. Nhu+ va^.y o^ng cu~ng di'nh li'u dde^'n to+` ba'o - du` kho^ng tru+.c tie^'p. Va` to^i kho^ng co' di.p dde^? ho?i la` o^ng tha`nh co^ng nhie^`u nha^'t trong nghe^` na`o\?
          Ca(.p ngo^`i be^n pha?i to^i mo+'i tha^.t su+. la` hai vo+. cho^`ng, va` chu+a gi` ngu+o+`i cho^`ng dda~ mo+? chai ru+o+.u mo+`i chu'ng to^i\. O^ng la` mo^.t tha`nh vie^n trong ban tri. su+. ddang phu. tra'ch trang the^? thao hay mo^.t mu.c gi` ddo' tu+o+ng tu+., to^i kho^ng nho+' ro~. Nhu+ng o^ng co' la^`m la^~n cha(ng khi phu. tra'ch mo^.t mu.c ddo`i ho?i o+? mo^.t ngu+o+`i co' ta^`m vo'c dda'ng ne^?, trong khi o^ng la.i co' da'ng ddieu o^'m ye^'u\. Vo+. o^ng cu~ng la` tha`nh pha^`n "a(n theo", no'i na(ng nho? nhe. vu+`a pha?i\. Thi?nh thoa?ng du`ng cha^n dda' nhe. cha^n cho^`ng du+o+'i ga^`m ba`n dde^? ca?nh gia'c hoa(.c dde^? ha.n che^' nhu+~ng lo+`i bo^ng lo+n sa dda` cu?a cho^`ng ( khi to^i ti`nh co+` cu'i xuo^'ng dde^? nha(.t chie^'c kha(n lau). Dieu Ha(`ng ma(.c mo^.t chie^'c a'o len ma`u ti'm. Chie^'c kha(n qua`ng cu`ng ma`u nghie^ng lech mo^.t be^n vai mo^.t ca'ch co^' ti`nh. Chie^'c robe dden tu+o+ng pha?n vo+'i ma`u da va` to^i to` mo` kho^ng bie^'t ma`u dden ba^y gio+` co' pha?i la` mo^.t model tho+`i thu+o+.ng hay kho^ng. Nhu+ng vo+'i trang phu.c ddo', ngu+o+`i ta de^? ca?m tha^'y dde^m to^'i luu.i sa^u ho+n va`o nhu+~ng ngo? nga'ch me^nh mo^ng cu?a khu tie^`n sa~nh. Cuo^.c ddo+`i ddo^i lu'c bo^~ng tro+? ne^n la('ng xuo^'ng, bo+'t o^`n a`o\. Va` chai ru+o+.u ca^`m tre^n tay ngu+o+`i dda`n o^ng dda~ vo+i ddi mo^.t chu't. To^i kho^ng bie^'t ddie^`u gi` mo+ ho^` trong to^i khi nhi`n na`ng, du+o+`ng nhu+ mo^.t ma`u sa('c na`o ddo' tre^n gu+o+ng ma(.t na`ng kho^ng ha`i ho`a hay ta.i to^i kho' ti'nh. Khi dde^'n vo`ng ru+o+.u thu+' hai, to^i mo+'i pha't gia'c ra ly' do la`m to^i co' a^'n tu+o+.ng ba^`n tha^`n ve^` ma`u son mo^i cu?a na`ng. DDo' la` ma`u phu+o^i?ng ddang no+? he^'t ddo^. xua^n thi` cu?a no' va` dda^u dda^y re^`n ri~ trong to^i mo^.t ho^`i ke`n chia tay\. Ma`u son tre^n mo^i go+.i nho+' cuo^.c ti`nh chi`m sa^u hai mu+o+i la(m na(m. Va` giu+~a chu'ng to^i kho^ng co`n ai co' co+ ho^.i dde^? cha.y tro^'n mo^.t qua' khu+' cha(`ng chi.t nhu+~ng ve^'t thu+o+ng. Mo^.t qua' khu+' la`m ba(`ng nhu+~ng na(m tha'ng tie^u hao ddo+`i nhau\. DDu'ng ho+n la` chi? mo^.t mi`nh ddo+`i to^i, cho+' kho^ng pha?i ddo+`i Ng. Ngu+o+`i dda`n ba` cu?a nhu+~ng na(m li'nh tra'ng dda~ o+? be^n ngoa`i nhu+~ng dde^m tha^u chi`m khua^'t nhu+ dde^m nay\. La`m sao to^i co' the^? dda`o xo+'i mo^.t ma`u sa('c tu+o+?ng nhu+ dda~ na(`m im du+o+'i dda'y huyet mo^. giu+~a tie^'ng o^`n a`o vo.ng ddo^.ng tu+` tie^'ng loa pho'ng thanh no+i bu.c go^~. Ban nha.c "ca^y nha` la' vu+o+`n" ddang cho+i mo^.t ta^'u khu'c cu?a ai ddo', va` ba?n " My Heart Will Go On", ru't tu+` trong phim Titanic. Ngu+o+`i nu+~ ca si~ co' ma'i to'c va`ng nha^n ta.o, ma(.c ddo^` gio^'ng nhu+ ddang o+? tra^`n, chua^~n bi. micro va` ca^`m no' trong tay ba(`ng mo^.t ca'ch thu+'c ddieu nghe.
           Ba^y gio+` to^i ddang uo^'ng tu+`ng ngu.m a^u sa^`u va` co' thi` gio+` quan sa't cha(m cha(m nhu+~ng ngu+o+`i chung quanh. Ngu+o+`i dda`n o^ng co' nhie^`u nghe^` trong tay ddang da'n sa't ddo^i ma('t cu?a mi`nh va`o trong pha^`n ngu+.c kho^ng da^'u die^'m cu?a ngu+o+`i dda`n ba` be^n ca.nh. O^ng ti`m kie^'m mo^.t chu't dda^'t ddai ma`u mo+~ na`o dde^? la`m co+ so+? cho cuo^.c gio+'i thieu vo+'i tha^n chu? sa('p to+'i cha(ng? Tie^'ng no'i cu?a ba` ddo^i lu'c bi. a't bo+?i tie^'ng nha.c. Ba` ddang no'i chuyen nha` cu+?a vo+'i ngu+o+`i ba.n:
- Mai mo^'t to^i se~ move ve^` khu Bellaire\. Anh co' ti`m ddu+o+.c cho to^i mo^.t ca(n na`o co' bo^'n pho`ng co' la^`u\. Ne^'u quay ra hu+o+'ng ma(.t tro+`i ca`ng to^'t.
- De^? o+.t. Vo+'i ai thi` kho' kha(n to^'n ke'm lo^i tho^i, vo+'i chi. thi` chi? trong ba mu+o+i gia^y\.
- Khoa?ng bao nhie^u\? Ba` ho?i\.
- Tu+` mo^.t tra(m hai dde^'n mo^.t tra(m ba mu+o+i\. Nhu+ng gia ddi`nh  chi. co' ddo^ng ngu+o+`i hay kho^ng ma` o+? dde^'n bo^'n pho`ng? Ha('n do` xe't.
- To^i thi'ch thoa?i ma'i\.
- Nhu+ng xa cho+....
- Chuyen ddo' kho^ng quan tro.ng.
           Vi. Chu? Nhiem mo+'i vu+`a ddi ngang, va` ghe' la.i ba('t tay tu+`ng ngu+o+`i\. DDo' la` mo^.t ngu+o+`i dda`n o^ng vui ti'nh, co' ma'i to'c bo^`ng be^`nh va` khuo^n ma(.t cu?a mo^.t ta`i tu+~ dde.p trai\. To^i nghi~ ta.i sao o^ng kho^ng the^? tro+? tha`nh die^~n vie^n ddien a?nh ma` la.i thi'ch lao va`o mo^.t no+i dda^`y nhu+~ng gio' tanh mu+a ma'u\? "Anh uo^'ng vo+'i chu'ng to^i ly ru+o+.u ddu+o+.c kho^ng?". Ngu+o+`i dda`n o^ng phu. tra'ch trang the^? thao ho?i\.
- Mo^.t chu't thi` ddu+o+.c. Vi` la't nu+?a dda^y to^i se~ le^n co' va`i lo+`i vo+'i quan kha'ch. Kho^ng da'm la dda`. Dieu Ha(`ng co' le^n kho^ng?
- No'i chuyen gi`?
- Chuyen gi` thi` no'i\. Sau khi to^i gio+'i thieu thi` le^n nhe\?
To^i kho^ng the^? uo^'ng ddu+o+.c nhie^`u nhu+ nhu+~ng ngu+o+`i ba.n chung ba`n. Ly ru+o+.u ca^`m trong tay ba('t dda^`u tha^'y nga'n nga^~m. Hai ngu+o+`i dda`n o^ng kia ca`ng uo^'ng ca`ng ha(ng. Nhu+~ng mo'n a(n la^`n lu+o+.t ddu+o+.c thanh toa'n theo nhi.p ddieu kha^?n thie^'t. Dieu Ha(`ng hi`nh nhu+ co' uo^'ng chu't chu't va` chi'nh vi` va^.y to^i tha^'y ddo^i ma' na`ng u+?ng le^n mo^.t ma`u ho^`ng kho^ng pha?i ma`u pha^'n. Trong lu'c ngu+o+`i dda`n ba` kia vi` ca^`n nghe cho ro~ ngu+o+`i ngo^`i ca.nh, ddo^i la^`n dde^? ma(.t mi`nh  nghie^ng sa't ra.t be^n mo^i cu?a ngu+o+`i ba.n ddo^`ng ha`nh. Ngu+o+`i dda`n o^ng hi`nh nhu+ sa(?n sa`ng cho+` ddo+.i nhu+~ng di.p may hie^'m hoi nhu+ va^.y\. DDa^u co' he^` gi` nhu+~ng ca'i vu.n va(.t trong ddo+`i so^'ng. DDa^u co' ai gia^~m na't ddo+`i nhau qua nhu+~ng ddu.ng cha.m nhe. nha`ng du` ha`m chu+'a dda^`y ngu. y' ddo' dda^u\? Mo.i thu+' dde^`u co' mo^.t cho^~ ddu+'ng cu?a no'. To^i nghi~ va^.y\.
- Anh T. sao kho^ng tha^'y uo^'ng? Dieu Ha(`ng cho+.t ho?i\.
- Co' uo^'ng, nhu+ng kho^ng ddu+o+.c nhie^`u\. To^i nhi`n na`ng va` ba('t ga(.p nu. cu+o+`i na`ng. No' go+.i cho to^i mo^.t a'nh lu+?a nho? reo vui be^n ngoa`i sa^n the^`m cha^.t to^'i\. Chu+a ddu? dde^? nhu+~ng bu+o+'c cha^n dde^m xo^ gia.t ti`m ve^` vo+'i nhau\. Nhu+ng to^i ca?m tha^'y bi. la.c lo`ng trong cho^'c la't. Na`ng ddu+a ba`n tay le^n su+~a la.i ma'i to'c, ngo'n tay co' ddeo nha^~n . Tre^n vo`ng nha^~n co' mo^.t ma(.t ca^~m tha.ch. To^i kho^ng bie^'t la't nu+~a dda^y na`ng se~ le^n no'i gi`. Ve^` ti`nh ye^u cha(ng? Hay ve^` mo^.t no^~i ddau cuo^'i ddo+`i na`o ddo'.
La`m sao dde^? nhu+~ng lo+`i tuo^n cha?y tu+` mo^i mieng co`n tho+m mu`i ru+o+.u kia co' kha? na(ng thuye^'t phu.c ngu+o+`i nghe tin ra(`ng na`ng co' kinh nghiem ve^` mo^.t ddo^? vo+~, khi na`ng chu+a ngoa`i bo^'n mu+o+i\? La`m sao dde^? nhu+~ng ngu+o+`i kho' ti'nh tha^'y ra(`ng gia?i pha'p cu?a na`ng ddu+a ra la` mo^.t ca'nh cu+?a mo+? va`o mo^.t ha.nh phu'c duy nha^'t? Nhu+ng ddo' la` viec cu?a na`ng. Na`ng dda~ tu+`ng la`m nhu+ va^.y\.
"Ki'nh thu+a quy' vi.,
Tha^.t ti`nh ma` no'i to^i kho^ng da'm le^n dda^y dde^? tri`nh ba`y cu`ng quy' vi. mo^.t kinh nghiem ma` to^i bie^'t cha('c ra(`ng to^i kho^ng the^? vu+o+.t qua ba^'t ky` mo^.t ai ddang co' ma(.t ta.i dda^y\.  Ca'i kinh nghiem ma` to^i muo^'n no'i ra, no' thie^'t thu+.c va` ga^`n gu~i vo+'i quy' vi.. No' la` mo^.t nhu ca^`u kho^ng the^? thie^'u\. Nho+` no' ma` chu'ng ta ca?m bie^'t ddu+o+.c cuo^.c ddo+`i na^`y quye^'n ru~ ho+n va` thu' vi. ho+n. (co' va`i tie^'ng vo^~ tay be^n du+o+'i). To^i le^n dda^y vi` ho^m nay la` nga`y ky~ niem to+` ba'o tro`n 10 tuo^?i va` to^i la` mo^.t tha`nh vie^n trong to+` ba'o ddo'. Va`u. tro+' tre^u ho+n, to^i la` ngu+o+`i ddu+o+.c cho.n phu. tra'ch mu.c DDo+`i So^'ng. Va` ddo+`i so^'ng se~ la` gi`, ne^'u ddo+`i so^'ng ddo' kho^ng luo^n luo^n ddu+o+.c a^'p u? va` kho+i da^.y bo+?i nhu+~ng hu+o+ng vi. no^`ng na`n cu?a Ti`nh Ye^u\. Tha^.t buo^`n ra^`u cho nhu+~ng ai ddi qua nhu+~ng na(m tha'ng thanh xua^n na`y vo+'i ta^'m lo`ng tho+ o+ mo^.t lo+`i ke^u go.i kha^?n thie^'t tu+` mo^.t ngu+o+`i kha'c pha'i (la.i tie^'ng vo^~ tay). Nhu+ng ddie^`u to^i muo^'n no'i ta.i dda^y, kho^ng chi? go'i ghe'm ha.n he.p trong mo^.t thu+' ti`nh ye^u ddu+o+.c cho.n lo.c va` tha^~m tha^'u theo mo^.t phu+o+ng thu+'c cu? ky~. Nhu+ng no' kho^ng ha(?n hoa`n toa`n mo+'i\. Tru+o+'c to^i dda~ co' bie^'t bao nhie^u nha` va(n to^'n hao gia^'y mu+.c dde^? chi? no'i le^n chuyen ddo'.
Trong nhie^`u tha'ng qua, co' mo^.t va^'n dde^` ddu+o+.c ddo^ng dda?o ba.n ddo.c theo do~i tre^n to+` ba'o cu?a chu'ng to^i va` co' ra^'t nhie^`u lo+`i ba`n ca~i\. To^i kho^ng da'm qua? quye^'t ra(`ng nhu+~ng ddie^`u ma` to^i vie^'t ra co' gia?i quye^'t pha^`n na`o nan dde^` nho? nhu+ng lo+'n lao kia kho^ng. Nhu+ng cho dde^'n gio+` phu't na`y to^i va^~n kho^ng thay ddo^?i su+. suy nghi~ ddo', du` nhu+~ng suy nghi~ ma` quy' vi. go+?i dde^'n chu'ng to^i kho^ng pha?i la` sai va` kho^ng co' co+ so+?. Va^'n dde^` ma` to^i muo^'n no'i o+? dda^y la` mo^'i ti`nh tay ba trong ddo+`i so^'ng vo+. cho^`ng. Va` chu'ng ta co' cha^'p nha^.n ngoa.i ti`nh hay kho^ng?
Na`ng du+`ng lo+`i vi` co' ra^'t nhie^`u tie^'ng huy't sa'o, la o' tu+` nhu+~ng ha`ng ghe^' be^n du+o+'i\. Dieu Ha(`ng cho+` cho la`n so'ng a^m thanh tu+` ca'c thanh qua?n dda`n o^ng kia chi`m xuo^'ng, na`ng tie^'p lo+`i\.
Thu+a quy' vi.. Ne^'u quy' vi. cho phe'p to^i no'i va` nhu+~ng vi. phu nha^n  kha? ki'nh be^n du+o+'i kho^ng ca?m tha^'y bi. xu'c pha.m vi` nhu+~ng lo+`i se~ no'i cu?a to^i, thi` to^i xin ddu+o+.c no'i ra(`ng mo^'i ti`nh tay ba co' kha? na(ng ke^`m che^' ddu+o+.c ddo^? vo+~ ha.nh phu'c trong chu+`ng mu+.c na`o ddo'. Va` mo^.t trong hai ngu+o+`i cho^`ng hay ngu+o+`i vo+. ngoa.i ti`nh, chi? la` mo^.t ca'ch thu+'c chua^~n bi. la`m mo+'i la.i ca'i kho^ng khi' buo^`n ra^`u cu?a cuo^.c so^'ng lu+'a ddo^i\. Hoa(.c quy' vi. se~ cho.n lu+a su+. ke'o da`i ti`nh tra.ng ddi.a ngu.c trong gia ddi`nh hay quy' vi. ta.m tho+`i a^?n tha^n trong mo^.t chie^'c ke'n e^m dde^`m kha'c. Gio^'ng nhu+ mo^.t co+n mu+a bo'ng ma^y\. Su+. phie^u lu+u ti`nh ca?m vo+'i mo^.t ngu+o+`i thu+' ba na`o ddo' mo^.t lu'c na`o ddo' se~ du+`ng la.i\. Va` quy'u` vi. se~ tha^'y ra(`ng cuo^.c ho^n nha^n ma` quy' vi. ddang ca?m tha^'y nha`m cha'n se~ mang mo^.t ho+i a^'m kha'c. Mo^.t hu+o+ng vi. kha'c. Ne^'u\...(na`ng cu+o+`i) Ne^'u quy' vi. la`m chu? ddu+o+.c ca?m xu'c va` ly' tri' cu?a mi`nh.
Tru+o+'c khi to^i tro+? ve^` cho^~ cu?a mi`nh va` hi vo.ng quy' vi. se~ kho^ng lo^i to^i tro+? la.i le^n dda^y, to^i xin no'i lo+`i cuo^'i cu`ng. La` ddie^`u quan tro.ng la` chu'ng ta co' la`m chu? ddu+o+.c ba?n tha^n chu'ng ta trong cuo^.c phie^u lu+u mo+'i me? ddo' kho^ng? Trong mu+'c ddo^. na`o\?..."
Na`ng ro+`i micro, len lo~i qua nhu+~ng ha`ng ghe^' co' nhu+~ng con ma('t chau qua?u tu+` nhu+~ng ngu+o+`i dda`n o^ng va` ca(m thu` tu+` nhu+~ng ngu+o+`i dda`n ba`. Na`ng ddang hien tha^n tha`nh mo^.t thu+' Satan di.u da`ng hay mo^.t Nu+~ Tha'nh chua^~n bi. tu+~ vi` dda.o\? Co' the^? la` ca? hai\. To^i ddu+'ng le^n ti`m lo^'i va`o restroom. - ddo' to^i se~ soi mi`nh va`o gu+o+ng nhi`n la.i dung nhan mi`nh. - ddo', to^i gu.c dda^`u va`o lavabo mu+~a ra nhu+~ng thu+'c a(n ddang co^`n ca`o trong bao tu+?  va` tu+. ho?i lo`ng mi`nh co' the^? ye^u ddu+o+.c na`ng hay kho^ng? Nhu+~ng ddie^`u na`ng no'i ra la` thu+.c ta^m, hay chi? la` lo+`i la`m da'ng. Nhu+~ng ddie^`u na`ng no'i ra, gio^'ng nhu+ mo^.t ma`u son na`ng ddang du`ng che dda^.y ddo^i mo^i thu+o+`ng xuye^n run ra^~y cu?a mi`nh? Hay la` nhu+~ng lo+`i ddu+o+.c le^n men pha che^' ba(`ng nhu+~ng u ua^?n na(`m sa^u trong mo^.t tra'i tim ddau\?
To^i mo+? vo`i nu+o+'c no'ng va` vo.c nu+o+'c trong hai lo`ng ba`n tay ru+~a khuo^n ma(.t xanh xao\. Co' mo^.t chu't qua^`ng xanh vi` ma^'t ngu~ no+i ho^'c ma('t. To^i nhi`n tra^ng va`o khuo^n ma(.t nho`e nhoe.t vi` ho+i nu+o+'c che mo+` tre^n gu+o+ng va` u+o+'c mo+ pha?i chi mi`nh cu+' tre? ma~i kho^ng gia`. Gio^'ng nhu+ mo^.t ngu+o+`i ddang xin co+ trong co+n ddo^`ng thie^'p, to^i ve~ hai chu+?  D.H be^n ca.nh nhu+~ng do`ng nu+o+'c ra`n ru.a\. DDa^u co' gi` to^`n ta.i da`i la^u giu+~a tinh ca^`u ddang thoi tho'p na`y\? Ngay ca? nu'i non va` so^ng da`i biea(n ro^.ng. Huo^'ng chi con ngu+o+`i thi` me^`m ye^'u nhu+ ca^y sa^.y\. Huo^'ng chi ti`nh ye^u thi` de^? tan vo+?? Nhu+~ng chu+~  ma` to^i vie^'t ra to^`n ta.i ddu+o+.c bao la^u\?

o+?o+?
          Cuo^'i tha'ng mu+o+`i mo^.t to^i co' giang xe buy't ve^` tha(m Hoa`ng. DDa^y la` no+i cho^'n thu+o+`ng xuye^n to^i to+'i lui khi ve^` Houston. Ha('n la` ngu+o+`i ba.n tha^n tu+` khi co`n o+? Viet Nam. Ngu+o+`i vo+. dda^`u tie^n dda~ bo? Hoa`ng tu+` khi ha('n co`n trong tra.i "ca?i ta.o". Ra tu`, nghe tin ngu+o+`i ye^u i?"o^m ca^`m sang ta`u kha'c"- vi` ti`nh ddi.ch ddang la` thu?y thu? ta`u vie^~n du+o+ng-  ha('n kho^ng no'i mo^.t lo+`i va` ti`m mu+o+'n mo^.t chie^'c xi'ch lo^ dda.p kie^'m a(n qua nga`y\. Kho^ng ta tha'n va` kho^ng nhi`n la.i tho+`i qua' khu+'. Cuo^.c ddo+`i gio^'ng nhu+ mo^.t canh ba.c, nhu+ nga`y xu+a ha('n no'i\. Cha^'p nha^.n la`m ke? thua cha'y tu'i, ha('n ddu+'ng le^n ro+`i kho?i cuo^.c cho+i vo+'i ta^m ho^`n thanh tha?n. "Mo^.t nga`y na`o tao se~ ga^`y ddo^. la.i". Ha('n no'i khi tie^~n to^i o+? phi tru+o+`ng Ta^n So+n Nha^'t. Ha('n o+? la.i tie^'p tu.c dda.p mo`n the^m chu+`ng chu.c ca(.p vo? xe cho+` nga`y le^n ddu+o+`ng theo dien H.O 28. Lu'c to^i ga(.p Hoa`ng o+? khu Ho`a Bi`nh, ba na(m sau, ha('n ba'o tin dda~ "ga^`y ddo^." la.i vo+'i mo^.t ngu+o+`i dda`n ba` kha'c. Cuo^.c ho^n nha^n thie^'u nhu+~ng nhi.p dda^.p re^`n ri~ cu?a tra'i tim nhu+ng dda^`y nhu+~ng thuye^'t phu.c cu?a ly' tri'. DDo' la` cuo^.c ho^n nha^n ma` ca? hai be^n cu`ng co' lo+.i\. "Tao no'i i't, nhu+ng ma^`y cu~ng hie^?u nhie^`u". Vu+`a la'i xe ha('n vu+`a no'i\. " Tao dda~ phone ve^` nha` no'i vo+. tao la`m ddo^` nha^.u\. Ma^`y se~ bie^'t ma(.t vo+. tao, ngu+o+`i dda`n ba` kho^ng dde.p, nhu+ng i't ra la` kho^ng ta^`m thu+o+`ng".
Mo^.t tho+`i gian to^i kho^ng ve^` khu Housing. La.i nghe tin Hoa`ng so^'ng tro+? la.i ddo+`i ddo^.c tha^n. Ngu+o+`i dda`n ba` ddi ngang qua ddo+`i ha('n va` lo+~ ghe' la.i, mo^.t ho^m na`o ca?m tha^'y ho^'i ha^.n. Na`ng bo? ddi ma^'t. "DDa`n ba` ai cu~ng ta^`m thu+o+`ng he^'t tro+n". Ha('n pha`n na`n. Kho^ng bie^'t ha('n co`n ddu? su+'c ga^`y ddo^. la.i trong mo^.t xa~ ho^.i ma` ngu+o+`i dda`n o^ng bi. xe^'p ddu+'ng ha`ng thu+' na(m, sau con cho' con me`o\. Nhu+ng to^i bie^'t cha('c se~ kho^ng co`n ai la`m ddo^` nha^.u mo^~i khi to^i ghe' la.i\.
Chi'n gio+` ru+o+~i to^'i nha(`m mu`a Thanksgiving, nhiet ddo^. xuo^'ng tha^'p ddo^.t ngo^.t. Lu'c xuo^'ng tra.m xe buy't to^i go.i phone cho Dieu Ha(`ng. Hi`nh nhu+ sinh nha^.t na`ng ho^m nay hay nga`y mai\. Hay co' the^? dda~ qua ro^`i\. DDi.nh se~ chu'c na`ng mo^.t mu`a sinh nha^.t vui tu+o+i dda^`y nhu+~ng ha.nh phu'c. Kho^ng co' ai tra? lo+`i\. Tie^'ng chuo^ng ddo^? tu+`ng ho^`i be^n kia o^'ng lie^n ho+.p va` ho+i tho+? cu?a to^i nhu+ bo^'c kho'i\. Ne^'u co' na`ng o+? nha`, cha('c na`ng se~ ca?m nha^.n ddu+o+.c nhu+~ng nga.i nga^`n cu?a to^i trong lu'c ddo'. Nhu+ng chi? co' gio.ng na`ng tre^n message\. To^i no'i ly' do to^i go.i cho na`ng va` chu'c na`ng mo^.t lo+`i chu'c. Sau ddo' ga'c ma'y cho+` Hoa`ng to+'i ddo'n.
Ca(n pho`ng he.p sa'u thu+o+'c vuo^ng vu+`a la` pho`ng kha'ch, vu+`a la` pho`ng a(n. DDo^i khi du`ng la`m pho`ng ngu~ cho ma^'y tay lo+~ say si~n cu` cu+a kho^ng chi.u tro+? ve^` ma'i a^'m gia ddi`nh.
Mo^.t sopha co' tu+` khi Hoa`ng do.n ve^` dda^y chu+a mo^.t la^`n clean up, tre^n ddo' gia^'y ma', sa'ch ba'o bu+`a ba~i\. Mo^.t ma'y vo^ tuye^'n truye^`n hi`nh 15 inch na(`m mo^.t cho^~ khie^m to^'n vi` dda'ng le~ vi. tri' cu?a no' pha?i dda^u ddo' trong ca'c thu`ng ra'c co^ng co^.ng ngoa`i chung cu+\. Ta^'t ca? tu+o+.ng tru+ng cho mo^.t co+ ngo+i- cu?a mo^.t ga~ dda`n o^ng na(m mu+o+i tuo^?i ddang hoang mang giu+~a cho+. ddo+`i\.
          Hoa`ng loay hoay nho'm be^'p ha^m la.i no^`i ca` ri, tien tay nu+o+'ng va`i con kho^ mu+.c, go.i la` dde^? "ca?i thien" bu+~a nha^.u, trong khi to^i ba`y ly che'n.Va`i co.ng kho'i ba('t dda^`u bay ta?n ma.n trong kho^ng khi' dda(.c sa'nh vi` la.nh. Mu`i kho^ mu+.c nu+o+'ng go+.i nho+' mo^.t go'c ddu+o+`ng bu.i ba(.m Vu~ng Ta`u, no+i nhu+~ng ngu+o+`i da^n lao ddo^.ng buo^?i chie^`u ngo^`i lai rai tru+o+'c khi ve^` nha`. Go+.i nho+' mo^.t ma`u xanh cu?a tro+`i tie^'p lie^`n ma`u xanh cu?a nu'i\. Va` tie^'ng so'ng vo^~ a^m tha^`m be^n nhu+~ng khoang thuye^`n dda^`y to^m ca'. DDo' la` nga`y xu+a\. To^i nghi~. Nhu+~ng ly ru+o+.u trong veo co' kha? na(ng la`m ma'u no'ng cha.y ra^`n ra^.t hai be^n tha'i du+o+ng va` la`m bao tu+? lu~ng de^? da`ng nhu+ cho+i\. DDo^i la^`n nhu+~ng ga~ dda`n o^ng nhi`n tha^'y ddo^i ma('t tro`n dden cu?a co^ chu? qua'n ma('c ca.n du+o+'i dda'y ly, tie^'c cho chi' lo+'n sanh la^`m tho+`i vong quo^'c.
          Ba^y gio+` nhu+~ng ly ru+o+.u no+i xu+' ngu+o+`i mang mo^.t mu`i vi. kha'c. Hoa`ng ca^`m ly bia trong tay\. Kho^ng co' ddo^i ma('t cu?a ai hien ve^` trong dda'y co^'c dde^? ha('n ddem ta^'m lo`ng pho+i tre^n nhu+~ng co.c buo^`n. To^i cu~ng va^.y\. Thanh xua^n kho^ng co`n dde^? to^i nha^m nhi ma~i cha^'t men ddo+`i vo+'i tra'i tim ye^u ngu+o+`i ddo^. lu+o+.ng. Tho+`i gian luo^n ddu+'ng ve^` phi'a nhu+~ng ngu+o+`i may ma('n, trong khi to^i tu+` bao gio+` va^~n la` ke? nhie^`u ru~i ro\. Giu+~a Hoa`ng va` to^i ai la` ngu+o+`i ha.nh phu'c ho+n ai\? To^i ddi be^n ca.nh ha.nh phu'c hay ddang be^n ngoa`i ha.nh phu'c? Va` ca'i to^? a^'m to^i ddang cu+ ngu. hay chie^'c lo^`ng cha^.t cho^.i dda~ tu+`ng giam nho^'t mo^.t ca'nh chim ham thi'ch phie^u bo^`ng?
          To^i bie^'t dde^m mang ho+i tho+? la.nh ca(m be^n ngoa`i\. Mo+'i tua^`n ro^`i na('ng a^'m co`n cho'i chan tre^n nhu+~ng ba?ng chi? te^n ddu+o+`ng.Va` tre^n nhu+~ng ca^y so^`i gia` mu`a ddo^ng va^~n chu+a tu+`ng co' ma(.t. Sa('p qua mo^.t nga`y mo+'i\. DDo^`ng ho^` tre^n tay to^i chi? mu+o+`i mo^.t gio+`. Co' qua' nhie^`u tro^'ng va('ng trong ca(n pho`ng nhu+ng chu'ng to^i kho^ng ca?m tha^'y hiu qua.nh. Su+. va('ng ma(.t mo^.t ngu+o+`i dda`n ba` ddo^i lu'c la.i thi'ch ho+.p- nha^'t la` trong ba`n tiec?
DDe^'n nu+~a dde^m, nha` he^'t bia, trong khi mo^`i ma`ng mo+'i vo+i pha^n nu+?a\. Hoa`ng va^~n chu+a tha^'y ha`i lo`ng:
- Tao muo^'n mi`nh lai rai to+'i sa'ng. Tao chu+a "ddu? ddo^". Ra^'t i't khi chu'ng ta co' di.p ha`n huye^n.
- Tao cu~ng va^.y\. Nhu+ng gio+` na`y ddi mua the^m bia e ho+i kho'.
- DDu+`ng lo\. Tao kie^'m ddu+o+.c.
Hoa`ng ddu+'ng da^.y go.i phone cho mo^.t ngu+o+`i na`o ddo'.
- Xong. Khoa?ng mu+o+`i la(m phu't nu+?a mi`nh co' the^m bia\.
Tha^'y to^i nga.c nhie^n, ha('n gia?i thi'ch:
- Co' nhie^`u va^'n dde^` coi ta^`m thu+o+`ng nhu+ng ra^'t quan tro.ng. Cha(?ng ha.n nhu+ lu'c na^`y\.
Nhie^`u khi trong ddo^. nha^.u ddang uo^'ng giu+~a chu+`ng, he^'t bia hoa(.c mo^`i ma`ng, la`m sao kie^'m the^m trong khi mo.i qua'n xa' dde^`u ddo'ng cu+?a\? - chung cu+ na^`y co' mo^.t ngu+o+`i dda`n ba` gia?i quye^'t ddu+o+.c nan dde^` ddo' va` la` "cu+'u tinh" cho ca'c da^n nha^.u\. DDo' la` chi. Na(m Co^ DDo+n. Tao kho^ng bie^'t ly' do na`o chi. co' ca'i te^n la~ng ma.n nhu+ va^.y\. Nhu+ng ne^'u ai ca^`n bia bo.t go.i to+'i, chi. dde^`u sa(?n lo`ng, mie^~n la` kho^ng qua' mo^.t gio+` sa'ng. Gia' ca? di? nhie^n co' dda('t ho+n chu't ddi?nh so vo+'i gia' ngoa`i ca^y xa(ng. Nhu+ng dda^u co' ai so ddo gi` chuyen nho? nha(.t ddo'.Va` ho+n nu+?a, chi. Na(m la` mo^.t ngu+o+`i dda`n ba` vui ve?. Ne^'u ca^`n, chi. cu~ng co' the^? tham du+. cu`ng vo+'i chu? nha` dde^? uo^'ng chu't ddi?nh, ne^'u chu? nha` co' nha? y' mo+`i\.
DDu'ng nhu+ Hoa`ng no'i, chi. Na(m la` mo^.t ngu+o+`i dda`n ba` vui ve?. Qua' vui ve? la` kha'c. Chi. ddem dde^'n hai thu`ng bia\. Chi. cu~ng kho^ng tu+` cho^'i ngo^`i la.i sau lo+`i mo+`i dda^`u tie^n cu?a Hoa`ng. DDo^i lu'c chi. va`o be^'p la`m the^m mo'n gi` ddo'. DDieu bo^. tha`nh tha.o gio^'ng nhu+ mo^.t ngu+o+`i dda~ tu+`ng to+'i dda^y va`i la^`n. Ngay ca? viec na^ng ly ru+o+.u mo+`i Hoa`ng va` to^i, ddo^i ma('t chi. u+o+'t ru+o+.t. To^i kho^ng bie^'t giu+~a Hoa`ng va` chi., ai dda~ "chi.u dde`n" ai dda^y\. To^i kho^ng bie^'t chuyen ha('n ke^u Chi. Na(m Co^ DDo+n ddem bia to+'i vi` kho^ng the^? ti`m o+? dda^u kha'c, hay chi? la` mo^.t ca'i co+' dde^? co' su+. hien dien cu?a chi. trong bu+?a nha^.u ve^` sa'ng.
Trong khi to^i co`n ddang tha^`m dda'nh gia' ngu+o+`i dda`n ba` ngo^`i tru+o+'c ma(.t, Hoa`ng la^'y ca^y dda`n guitare ra tu+` ga^`m sopha, di.u da`ng no'i:
- La^u qua' mi`nh kho^ng ddu.ng to+'i ca^y dda`n. Thu+? coi ngo'n tay co`n nhuye^~n kho^ng.
Du` co`n ddie^u luyen hay kho^ng, to^i nghi~ cu~ng kho^ng ca^`n thie^'t. Vi` ha('n dda~ co' ngu+o+`i ddang no'ng lo`ng cho+` ddo+.i nhu+~ng a^m thanh ba^.t ra tu+` nhu+~ng so+.i da^y dda`n. Nhu+ mo^.t tie^'ng ke^u re^`n ri~ go~ ddu'ng lu'c va`o mo^.t tra'i tim tra~i qua ma^'y mu`a thu+o+ng ddau\. Nhu+ mo^.t ti'n hieu vu+o+.t le^n nhu+~ng giao thoa ddo+`i buo^`n dde^` nha^.p va`o ta^`n so^' chi'nh. To^i nghi~, ta.i sao nhu+~ng ta^m ho^`n co^ ddo+n la.i kho^ng the^? ti`m ve^` vo+'i nhau dde^? su+o+~i a^'m mo^.t mu`a ddo^ng lu+~ thu+'. Du` ho+i muo^.n ma`ng?
To^i tha^'y dde^m nhu+ mo+'i ba('t dda^`u hay dde^m vu+`a du+`ng la.i\. Giu+~a nhu+~ng ho+'p bia ca`ng uo^'ng ca`ng tha^'y su+. buo^`n ra^`u trong ma('t nhau, to^i thoa'ng nghe co' tie^'ng mu+a bay nhe. be^n ngoa`i\. Trong khi tie^'ng ha't cu?a Hoa`ng nhu+`a nhu+.a nhu+ kho'i thuo^'c ddang ba'm dda^`y thanh qua?n:..." Ngu+o+`i vu+`a ta(.ng ta ve^'t thu+o+ng ddau ngo.t nga`o\.. Cha(?ng no+. gi` nhau ha~y dde^? ti`nh ta bay cao\... Tu+` va`o cuo^.c vui ta cho'ng nghe lu+`a do^'i\. Che da^'u tre^n nu. mo^i, nhu+~ng lo+`i ye^u qua' ta? to+i\..."
\...Co' tie^'ng ba^'m chuo^ng be^n ngoa`i\. Hoa`ng bo? dda`n ddu+'ng le^n, nhi`n qua lo^? tro`n ga('n tre^n cu+?a, Sau mo^.t lu'c, ha('n mo+? cu+?a\. Dieu Ha(`ng hien ra, run ra^?y\. Na`ng ddu+'ng ngay the^`m cu+?a, ddu+a ma('t nhi`n qua gian pho`ng, tia nhi`n du+`ng la.i la^u no+i ngu+o+`i dda`n ba` ddang nu+?a ngo^`i nu+?a du+.a va`o sopha\. Chie^'c a'o la.nh cu?a na`ng na(.ng tri~u re't mu+o+'t be^n ngoa`i\. Hoa`ng ne' qua mo^.t be^n. Nhu+ng na`ng kho^ng bu+o+'c va`o:
- Ha(`ng nha^.n tin cu?a anh. Bie^'t the^' na`o anh cu~ng ghe' nha` anh Hoa`ng. Nhu+ng Ha(`ng kho^ng co' so^' ddien thoa.i cu?a anh a^'y\. Ha(`ng dde^'n chi? dde^? ca'm o+n anh chu'c sinh nha^.t Ha(`ng. Co' le~ qua^'y ra^`y cuo^.c vui cu?a hai anh. Ba^y gio+` Ha(`ng ve^`.
Na`ng quay lu+ng bu+o+'c ra, khe'p cu+?a\. Chu+a bao gio+` to^i co' pha?n u+'ng cha^.m cha.p
nhu+ va^.y\. DDa^`u o'c la.i sa^.t su+` ho+i ru+o+.u\. Chi? co' mo^.t viec ddu+'ng le^n, ti`m ca'i a'o la.nh tro^`ng va`o ngu+o+`i ma` cu~ng ma^'t ma^'y phu't.
Khi ra dde^'n ngoa`i, thi` Dieu Ha(`ng dda~ le^n xe\. To^i na('m tay vi.n ca'nh cu+?a xe, may ma('n na`ng chu+a ki.p kho'a\.
- Ha~y dde^? Ha(`ng ye^n. Na`ng no'i\.
- Ha(`ng ha~y nghe to^i no'i\. To^i cu~ng no'i\.
Nhu+ng to^i kho^ng no'i gi` ddu+o+.c. Kho^ng bie^'t ta.i sao nhu+~ng ddie^`u to^i muo^'n no'i vo+'i na`ng tha^.t kho' kha(n. La`m sao dde^? nhu+~ng lo+`i no'i ra kho^ng la`m thu+o+ng to^?n na`ng, trong khi to^i vu+`a cho+.t tha^'y ti`nh ye^u to^i vu+`a da`nh cho na`ng sao buo^`n ra^`u qua'. Mo^.t chie^'c cu'c a'o tre^n co^? na`ng mo+? ra\. Ngay ca? viec ddu+a tay ga`i giu'p na`ng to^i cu~ng kho^ng the^? la`m ddu+o+.c. Du+o+'i cha^n to^i la` nhu+~ng chie^'c la' kho^ la^u nga`y ru~ ru+o+.i\. Chu'ng na(`m ddo' tu+` bao la^u va` cho+` ddo+.i nhu+~ng co+n gio' ddu+a chu'ng ve^` muo^n hu+o+'ng. A'nh sa'ng tu+`   tru. dde`n cao a'p soi bo'ng hi`nh to^i ky` di. be^n ca.nh xe na`ng, nhu+ mo^.t te^n gu` trong phim cu?a Walt Disney\. DDa^u dda^y mo+ ho^` tie^'ng vang nhe. tu+` chie^'c chuo^ng gio' treo tru+o+'c mo^~i ca(n pho`ng. Tie^'ng chuo^ng lo`ng to^i cu~ng ro^.n ra~ mo^.t ti`nh ye^u cuo^'i ddo+`i gai go'c. Tu+. du+ng to^i tha^'y ti?nh ta'o ha(?n ra nhu+ng cu`ng mo^.t lu'c su+. met mo~i u`a dde^'n. Co' pha?i na`ng dde^'n chi? dde^? ca'm o+n to^i ve^` mo^.t lo+`i chu'c? Hay dde^? nha('c nho+? to^i ve^` mo^.t kinh nghiem ba^`m va^.p vo+'t le^n tu+` mo^.t cuo^.c ti`nh theo kie^?u mu+a bo'ng ma^y\?
        Ba`n tay na`ng ddang mie^'t cha(.t tre^n tay la'i va` ma'y ddang no^?. Khuo^n ma(.t nhi`n tra^ng va`o bo'ng to^'i hi`nh nhu+ ddang dda^~m u+o+'t no+i kho'e ma('t nhu+~ng do`ng le. To^i muo^'n no'i na`ng ngo^`i qua phi'a be^n kia dde^? to^i ngo^`i va`o tay la'i, nhu+ng to^i ke^`m giu+~ ddu+o+.c. Chi? mo^.t cu+? ddo^.ng nho? cu?a to^i hay cu?a na`ng se~ la`m tan vo+? mo^.t ha.nh phu'c. Hay la`m dda^`y tra`n mo^.t che'n dda('ng u? ba(`ng nhu+~ng tra'i nho hoang? Kho^ng pha?i to^i cu~ng co' mo^.t gia ddi`nh va` mo^.t ma'i a^'m ca'ch no+i to^i ddang ddu+'ng ba tie^'ng ddo^`ng ho^` ddu+o+`ng xe\? Kho^ng pha?i tru+o+'c khi to^i ve^` dda^y con ga'i to^i dda~ nha('c vo+'i to^i ra(`ng ha~y mua ve^` cho no' mo^.t mo'n qua`, du` ba^'t cu+' mo'n gi`? Va^.y thi` ha.nh phu'c na`o to^i muo^'n vu+o+n tay ra dde^? ha'i trong khi gio^ng ba~o cho+` di.p la`m xanh xao nhu+~ng nga? ba ddu+o+`ng?
        Ba^y gio+` chu'ng to^i xa nhau\. To^i kho^ng co`n co+ ho^.i dde^? no'i vo+'i na`ng mo^.t lo+`i e^m dde^`m va` ba`n tay mo+? toang ca'nh cu+?a xe nhu+ mo+? ca'nh cu+?a lo`ng hai ddu+'a\. Kho^ng pha?i ai cu~ng kie^?m soa't ddu+o+.c ca?m xu'c cu?a mi`nh nhu+ na`ng tu+`ng no'i\. Kho^ng pha?i ai cu~ng bie^'t du+`ng la.i ddu'ng lu'c khi nhu+~ng bu+o+'c cha^n non cha.y kie^'m mo^.t co~i ddi.a dda`ng. Co' nhu+~ng ranh gio+'i va` nhu+~ng ra`o cha('n kho^ng the^? vu+o+.t qua\. Du` phi'a be^n kia pho+i pho+'i nhu+~ng nu. ho^n hay tha^`m la(.ng nhu+~ng mo^i cu+o+`i\. DDo' lau. cuo^.c ddo+`i\. Ngu+o+`i ta kho^ng the^? ddo^`ng tho+`i vu+`a ca^`m trong tay su+. ddau kho^?, vu+`a vo'i ddu.ng mo^.t ha.nh phu'c.
        Ba^y gio+` to^i xa na`ng nhie^`u na(m. Tho+`i gian na`y kho^ng bie^'t na`ng co' co`n dde.p nhu+ ti`nh co+` to^i nhi`n tha^'y nga`y xu+a khi nu. cu+o+`i tu+o+i ta('n cu?a na`ng la`m cho buo^?i chie^`u la.c ddu+o+`ng tro+? ne^n quye^'n ru~. To^i kho^ng co`n ddo.c tha^'y nhu+~ng ba`i vie^'t cu?a na`ng va` to`a soa.n no'i na`ng ddi ve^` mo^.t tha`nh pho^' kha'c. Kho^ng bie^'t ai dda~ cu`ng na`ng na('m tay dde^? cu`ng ba(ng qua nhu+~ng cho^ng che^nh con ddu+o+`ng tru+o+'c ma(.t trong khi mo.i da^'u ve^'t ve^` to^i dda~ nha.t nho`a dda`ng sau mo^.t Stop signe\? Co`n to^i, mo+'i chie^`u ho^m qua to^i vu+`a a(n sinh nha^.t mo^.t mi`nh trong qua'n ca` phe^ ddu+o+`ng South Lamar. Qua'n co' te^n Madeleine, mo^.t ngu+o+`i dda`n ba` la.c lo`ng nhu+ng no^?i tie^'ng trong Kinh Tha'nh. Vo+. to^i ddi ve^` Viet Nam va` o+? luo^n be^n ddo'. Ca'c tru+o+`ng ho.c ddo'ng cu+?a hai tua^`n. Con ga'i to^i nghi? ddo^ng ta.i nha` mo^.t ngu+o+`i ba` con be^n vo+. to^i o+? Montreal, Canada\.
        Trong ti`nh ye^u co' nhu+~ng ddie^`u vo^ nghi~a ta^`m thu+o+`ng nhu+ng dde^'n mo^.t lu'c na`o ddo' se~ la`m chu'ng ta vo^ cu`ng ddau kho^?. Gio^'ng nhu+ ve^'t nu+'t trong lo`ng mo^.t con dde^, tu+. a'i dda~ la`m cho cuo^.c ti`nh to^i va` Dieu Ha(`ng mo^~i nga`y the^m te ha.i, kho^ng the^? ha`n ga('n. Na`ng cu~ng nhu+ to^i, hi`nh nhu+ kho^ng ai muo^'n mi`nh tro+? tha`nh ngu+o+`i ba`y to? thien chi' dda^`u tie^n. Cho dde^'n khi mo.i viec hoa`n toa`n be^' ta('c.
        No+i tra.m xe buy't, mu`a ddo^ng ra^'t la.nh tre^n ma^'y chie^'c ba(ng ghe^' thu+a ngu+o+`i\. Ca^y  tho^ng vi~ dda.i mang nhu+~ng ngo.n dde`n ddu? ma`u tru+o+'c ddien Capitol khi xe buy't cha.y qua nha('c to^i mu`a Gia'ng Sinh ddang co' ma(.t. Su+o+ng mu` lu+o+'t thu+o+'t giu+~a hai lo^'i ddi da`nh cho ngu+o+`i ddi bo^.. Su+o+ng mu` cu~ng che la^'p nhu+~ng ddo+`i xe na(`m co ro tre^n parking be^n kia ddu+o+`ng so^' 6. Chie^`u che^'t tre^n nhu+~ng o^ ki'nh xa'm xi.t tu+` ca'c to`a buynh ddinh cao cha^'t nga^'t. Chu'ng la`m cho chu'ng ta co' ca?m tu+o+?ng ba^`u tro+`i tha^'p ho+n. To^i nho+' trong khi to^i cho+` ddem mo'n a(n, co' mo^.t con chim dden dda^.u xuo^'ng tre^n thanh sa('t cu?a ha`ng ra`o\. No' nghie^ng dda^`u da'o da'c, cuo^'i cu`ng ne'm ve^` phi'a to^i ca'i nhi`n ca?m tho^ng. Ly ca` phe^ co`n dda^`y va` to^i nga.i nga^`n chu+a muo^'n uo^'ng vo^.i vi` ca?nh va^.t be^n ngoa`i mang mo^.t ve~ dde.p e^m dde^`m qua'. Ngu+o+`i phu.c vu. pha the^m mo^.t chu't ru+o+.u Rhum va`o ly\. Mo^.t chu't bo.t ma`u na^u ro+i tre^n ma(.t ba`n co' phu? kha(n ma`u tra('ng. Sao gio^'ng nhu+ mo^.t no^~i buo^`n?
        Pha?i ma^'t bao nhie^u na(m tha'ng to^i mo+'i bie^'t ra(`ng su+. ddau kho^? tuy co' ba`o mo`n ta^m ho^`n con ngu+o+`i nhu+ng la`m cho chu'ng ta bie^'t bao dung ho+n vo+'i cuo^.c ddo+`i\. Su+. ddau kho^? trong ti`nh ye^u co' la`m ma^'t ma't -(vi` ai ddo' dda~ no'i ti`nh ye^u la` cho ddi cho+' kho^ng pha?i la^'y la.i)- nhu+ng kho^ng vi` the^' la`m cho tra'i tim kha'nh ta^.n. Khi to^i dda~ ga^`n na(m mu+o+i tuo^?i, to^i va^~n co`n tha^'y ra(`ng tra'i tim, kho^ng bao gio+` gia` nua\. Va` nhi.p dda^.p cu?a no' kho^ng bao gio+` lo^~i tho+`i\. Vi` trong nhu+~ng nga(n ta^m tha^'t nho? be' kia, luo^n co`n ddu? cho^~ dde^? chu+'a ddu+.ng bao nie^`m vui hay mo.i no^~i buo^`n. Va` nu. cu+o+`i cu?a ai ddo' du` dda~ khe'p la.i tre^n nhu+~ng mong manh nga('n ha.n cu?a mo^.t go'c ddo+`i, ta.i sao to^i kho^ng the^? coi ddo' la` mo^.t nie^`m khi'ch le no^`ng na`n, dda^?y to^i la(n ve^` phi'a tru+o+'c?

Pha.m Ngu~ Ye^n
tha'ng 11- 98