Make your own free website on Tripod.com

Chu? Tru+o+ng: Pha.m Ngo.c, Vu~ Tha`nh, Le^ Quang Sinh, Nguye^~n Phu'c So^ng Hu+o+ng

Tri. Su+. : Pha.m Ngo.c

Tranh Bia` va` Minh Ho.a: Huy`nh Ngo.c DDie^.p


 

 

BO^. MO+'I ball_blue_icon.gif (153 bytes) SO^' BA ball_blue_icon.gif (153 bytes) THA'NG BA 1999

vt3.jpg (33898 bytes)

 

ball_blue_icon.gif (153 bytes) Qu?y loa.n - La^m Chu+o+ng ball_blue_icon.gif (153 bytes)Sen Tra('ng - Ha?i Phu+o+ng ball_blue_icon.gif (153 bytes) Gio.t na(‘ng tru+a- N.T. Sen Tra(‘ng ball_blue_icon.gif (153 bytes) Mu`a ddo^ng ho` he.n - Le^ Thi. Nhi. ball_blue_icon.gif (153 bytes) Ta^m kho^ng - Pha.m Nha~ Du+. ball_blue_icon.gif (153 bytes) La’ ru.ng ve^` co^.i - Quan Du+o+ng ball_blue_icon.gif (153 bytes) Mie^n man ho^`ng - Nguye^~n thi. Kha’nh Minh ball_blue_icon.gif (153 bytes) Tra(ng - Tru. Vu~ ball_blue_icon.gif (153 bytes) Qua’n gio’ ddi`u hiu - Nguye^~n Thi. Tha?o An ball_blue_icon.gif (153 bytes) Thanh khi’ - Cao Tie^u ball_blue_icon.gif (153 bytes) Ha.nh Phu'c O+? DDa^u DDa^y - Pha.m Ngu~ Ye^n ball_blue_icon.gif (153 bytes) Tho+ o+? dda^u - Le^ Hoa`ng Anh ball_blue_icon.gif (153 bytes) Nu. Hoa Va`ng Cu?a Nga`y Ti`nh Si - Tra^`n Hoa`i Thu+ ball_blue_icon.gif (153 bytes) ve^’t ti`nh - Pha.m Ngo.c ball_blue_icon.gif (153 bytes) Mu`a xua^n ddi giu+~a hai ddo+`i so^’ng - Tra^`m Hu+o+ng ball_blue_icon.gif (153 bytes) Ba`n tay - Nguye^~n Nguye^n Thanh ball_blue_icon.gif (153 bytes) Mo+ qua - Tu+o+`ng Vi ball_blue_icon.gif (153 bytes) No^.i Ngo.ai - Nguye^~n DDu+’c Ba.tnga`n ball_blue_icon.gif (153 bytes) Tu+. Ho.a - Huy`nh Thi. Mi Hu+o+ng ball_blue_icon.gif (153 bytes) Mu+a Trong dda’y ma(‘t Eva - Lu+u Tra^`n Nguye^~n ball_blue_icon.gif (153 bytes) Nha’nh so^ng an la`nh - Nguye^~n Thi. Phong Dinh ball_blue_icon.gif (153 bytes) Tro+`i Xua^n Hoa Bu+o+'m DDu+o+`ng Em DDe^'n - Duy Na(ng ball_blue_icon.gif (153 bytes) Chia xa - DDa(ng Nguye^n ball_blue_icon.gif (153 bytes) Ho^`n tho+ - DDo^~ Bi`nh ball_blue_icon.gif (153 bytes) Be^n gia`n bo^ng gia^’y - Tu+’ Die^~m ball_blue_icon.gif (153 bytes) O+? mo^.t nghi~a na`o he^’t va^~n co`n chu+a he^’t - Ha` Huye^`n Chi ball_blue_icon.gif (153 bytes) Ti`m Nhau - Nguye^~n DDa(ng Tua^'n ball_blue_icon.gif (153 bytes) Tro+? La.i mu`a xua^n - Phan Tu+o+`ng Ha^n ball_blue_icon.gif (153 bytes) To^i ba^y gio+` dda’nh ma^’t - Trie^`u Nghi ball_blue_icon.gif (153 bytes) Mu`i hoa bu+o+?i - Song Nhi. ball_blue_icon.gif (153 bytes) Ba`i tho+ tu+. ta(.ng - Tra^`n Tha’i Va^n ball_blue_icon.gif (153 bytes) Xua^n dda^’t kha’ch - Tra^`n Trung DDa.o ball_blue_icon.gif (153 bytes) DDe^m nghe ca Hue^’ - Le^ Nguye^~n ball_blue_icon.gif (153 bytes) To^? Chim Ha.nh Phu’c - Nguye^~n Phu’c So^ng Hu+o+ng ball_blue_icon.gif (153 bytes) DDe^m mu+o+`i phu+o+ng hoa - Nguye^~n DDu+’c Cu+o+`ng ball_blue_icon.gif (153 bytes) Lo^.c xua^n - Nguye^n Phu+o+ng ball_blue_icon.gif (153 bytes) Mai - Su+o+ng Mai ball_blue_icon.gif (153 bytes) Nga`y DDa^u` Na(m - Tra^`n Va^’n Le^.ball_blue_icon.gif (153 bytes) Ba`i Ca Ti`nh Ye^u - Huy`nh Va(n Dung

.