Make your own free website on Tripod.com

Chu? Tru+o+ng: Pha.m Ngo.c, Vu~ Tha`nh, Le^ Quang Sinh, Nguye^~n Phu'c So^ng Hu+o+ng

Tri. Su+. : Ha` Anh Tu'

Tranh Bia` va` Minh Ho.a: Huy`nh Ngo.c DDie^.p


 

 

Te^n Em De^` Sa(~n No^~i Buo^`n Ta

Em ga^`y nhu+ la' co? kho^

Va^.y ma` ta bo^~ng da.i kho+` ye^u thu+o+ng.

Pha?i cha(ng trong so^? ddoa.n tru+o+`ng

Te^n em dde^` sa(~n no^~i buo^`n cu?a ta.

Huy`nh Ngo.c DDie^.p